Notícies

AMPA

Escola

Classes

Tràmits

Dimarts, 05 Mai 2020 12:10

Admissió Alumnat curs 2020-2021

Estem pendents de les instruccions generals sobre el procés d'admissió d'alumnat per al proper curs 2020-2021.

En aquest moments només us podem facilitar el que ha publicat l'Ajuntament, només tinguem novetats le publicarem.

 

Dimecres, 16 Octubre 2019 14:19

Eleccions consell escolar

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR DE CENTRE

21 DE NOVEMBRE DE 2019

( Resolució de 23 de setembre de 2019-DOGV 01.10.2019)

 

Estimades famílies:

El dijous, 21 de novembre de 2019, estan convocades eleccions al Consell Escolar de Centre, per tal de renovar la 2ª meitat del mateix.

Segons la  normativa establerta per a aquesta renovació, cal que siguen votats 4 mares/pares i canvia el/la representant de l’AMPA.

 

NORMES ELECTORALS MARES/PARES

 

Tot el procés electoral és coordinat per la Junta Electoral del Centre formada per la Directora que actua de Presidenta, dos representants del professorat ( un de titular entre els membres sortints que actua de secretari/a i un de suplent d’entre el claustre), dos representants dels pares/mares ( un de titular d’entre els membres sortints i un de suplent d’entre el cens).

El CENS dels pares/mares està exposat al tauler d’anuncis de l’AMPA

ELECTORS: tots els pares i mares o els tutors/es legals de l’alumnat matriculat al Centre.

ELEGIBLES: tots els pares/mares o tutors/es legals podran presentar la seua candidatura.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

-Termini: Fins el DILLUNS, 4 DE NOVEMBRE DE 2019

-Lloc: Secretaria del Centre, emplenant l’imprés que ja es pot facilitar (Acompanyar NIF i foto) 

 

5 de novembre: Publicació del llistat provisional de candidates/ts al tauler d’anuncis de l’AMPA.

Fins 7 de novembre: Possibles reclamacions al llistat provisional de candidates/ts.

Fins 11 de novembre: Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions

12 de novembre de 2019: Publicació de la llista definitiva de candidates/ts.

21 de novembre: ELECCIONS, des de les 09:00h fins les 17:00 hores.

 

Podran votar tots els pares/mares/representants legals que consten al Cens Electoral.

Aquell pare/mare/tutor/a legal que no puga assistir personalment a votar, podrà DELEGAR el  VOT, adjuntant una fotocòpia del seu NIF/NIE (Article 14: Vot no presencial. Decret 93/2016, de 22 de juliol del Consell. DOGV 26.07.2016)

 

Oliva, 16 d'Octubre de 2019LA JUNTA ELECTORAL